Föreningens stadgar


Gällande stadgar: 01.06.2022 09:38:34

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är EIF Disc Golf rf och dess hemort är Raseborg.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja och utveckla intresset för frisbeegolf i Raseborg.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den:

 • kan arrangera kurser, tränings- och undervisningsevenemang och annat motsvarande verksamhet
 • kan arrangera tävlingar, uppvisningar, utflykter, läger och andra evenemang
 • kan arrangera fester, konserter, utställningar eller andra evenemang
 • kan upprätthålla föreningens elektroniska medier
 • kan publicera föreningens underrättelser och annan kommunikation i olika medier
 • ger handledning och rådgivning till sina medlemmar
 • kan delta i offentlig diskussion om saker inom området
 • kan samla och dela ut information och bedriva forskning
 • sammanför medlemmar till gemensam versamhet och upprätthålla förbindelser med andra föreningar inom området
 • driver en uppträdande grupp som består av sina medlemmar
 • kan arrangera resor i anslutning till föreningens syfte till sina medlemmar
 • kan delta i sina medlemmars direkta tävlingskostnader
 • kan skaffa nödvändiga redskap och material som föreningens medlemmar kan använda
 • strävar efter att till sitt förfogande ha utrymmen, som föreningens medlemmar kan använda
 • kan göra framställningar och initiativ för att öka hobbymöjligheterna
 • kan göra framställningar och initiativ och ge utlåtanden till andra sammanslutningar och olika myndigheter
 • samarbetar med myndigheter, organisationer, företag och privata personer

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat vederbörligt tillstånd om det behövs:

 • ordna penninginsamlingar och lotterier
 • ordna basarer, loppmarknader och andra evenemang
 • ordna avgiftsbara evenemang
 • ta emot understöd, donationer och testamenten
 • äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
 • bedriva kaféverksamhet
 • bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar
 • göra talkoarbete
 • sälja reklamutrymme
 • träffa sponsoravtal

3. Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda
föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Anslutnings- och medlemsavgift

Storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som tas ut från ordinarie och understödande medlemmar beslutas av höstmötet, separat för båda medlemsgrupperna. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

5. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 3 – 5 andra ordinarie medlemmar samt 1 – 2 suppleanter som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör var för sig.

7. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

8. Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningsmötet godkänner omröstnings- och valordningen.

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hölls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden septemberdecember på en av styrelsen fastställd dag.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.

Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

9. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast 7 dagar före mötet.

Möteskallelsen skall skickas:

 • på föreningens webbsida eller i gruppen i det sociala mediet, som föreningen använder

10. Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och
  vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas
  storlek fastställs
 6. val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes
  suppleant/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och
  dennes suppleant/deras suppleanter
 8. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

11. Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst används dess tillgångar för samma ändamål.