2022 Discraft’s Great Lakes Open

Senaste JomezPro video från 2022 Discraft’s Great Lakes Open

R1F9 | Lizotte, Sexton, Ellis, Presnell

R1B9 | Lizotte, Sexton, Ellis, Presnell

R2F9 | Ellis, Klein, McBeth, Heimburg

R2B9 | Ellis, Klein, McBeth, Heimburg

FINALF9 | Lizotte, McBeth, Heimburg, Ellis

FINALB9 | Lizotte, McBeth, Heimburg, Ellis